Idén kring seglingen Mälarvarvet


Mälarvarvet går för tionde året!

Kappseglingsbild Efter nio år har nu Mälar­varvet etab­lerat sig som en av de större köl­båts­seg­lin­garna i lan­det. Bakom fram­gången lig­ger ett unikt sam­ar­bete mellan tio båt­klub­bar. Gemen­samt för dem är att de lig­ger i Stock­holms­re­gionen på Mälar­sidan och att de vill satsa på kapp­seg­ling. Mälar­var­vet vill vara den breda familje­vän­liga kapp­seg­lingen som inte bara bjuder ett sports­ligt hög­klas­sigt evene­mang, utan också på triv­sel och musik, på fest och dans.
Det är Mälar­höjdens Båt­klubb, Hud­dinge Båt­klubb, Stock­holms Segel­säll­skap, Stock­holms Segel­klubb, Årsta­vikens Segel­säll­skap, Essinge Båt­säll­skap, Ekerö Båt­klubb, Sätra Båt­säll­skap och Lilla Essinge Båt­klubb som ar­ran­ge­rar och öns­kar en min­nes­värd seg­lings­helg.

Familjeprofil

Barn som seglar Prisutdelning för barnen Tanken från bör­jan var att mobili­sera inte bara de vana kapp­seg­lings­rävarna, utan även famil­jer som inte brukar kapp­segla. För att star­ten skall bli min­dre stres­sande för ovana kapp­seg­lare har vi dif­feren­tierad start, d.v.s. att var­je båt får en egen start­tid uti­från sitt SRS-tal. Då blir seg­lingen också mer spän­nande efter­som först båt i mål vin­ner (förut­satt att man räknat rätt på vin­den, förstås!). I land vän­tar korv och läsk till de yngre, ström­ming och öl till de äldre. Som tidi­gare har vi tips­prome­nad, och denna gång hop­pas vi enga­gera både orange flyt­västar och gam­la beck­byxor!

Det ska va kul!

Två flickor sjunger Dansen är i full gång Ska en seg­ling bli en rik­tig sam­lings­punkt så krävs en del soci­ala kring­arran­ge­mang. Vi gril­lar till­sam­mans ute i strå­lande väder (ja, vi har haft en sago­lik väder­tur hit­tills), sedan går vi in till kaffe, avec, musik och dans.

Ännu större 2017?

Många båtar i hamnen på Jungfruholmarna Succé redan från bör­jan, 45 - 50 an­mälda båtar de första åren! Vi hop­pas det kan öka, Jung­fru­hol­mar­nas lagun kan ta emot fler båtar.

Vår för­hopp­ning är att